Hide Main content block

پذیرش کلینیک

ساعت کار کلینیک (مطب دکتر رستمی) از شنبه تا چهارشنبه ساعت 15:00 تا 20:00


پذیرش مرکز درمان ناباروری

پذیرش بستری تنها با هماهنگی قبلی با کلینیک مربوطه صورت می گیرد. پذیرش بستری از شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 تا 14:00 و روز پنجشنبه ساعت 7:30 تا 13:00 آماده پاسخگویی می باشد

جهت تشکیل پرونده عمل (IVF,Micro,Laparoscopy,Hystroscopy,...) یک روز قبل از تاریخ تعیین شده به مرکز مراجعه فرمایید. برای عقد قرارداد فریز همه روزه بجز روزهای تعطیل ساعت 8:00 تا 13:00 به مرکز مراجعه فرمایید.

پذیرش آزمایشگاه

پذیرش آزمایشگاه آندرولوژی (S/A) شنبه تا چهارشنبه 13:00 تا 14:00

پذیرش آزمایشگاه ژنتیک همه روزه
ساعت8:00 تا 12:00
پذیرش مشاوره

مشاوره ژنتیک روزهای شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 14:00 تا 16:00

پذیرش ژنتیک جهت تشکیل پرونده ، جوابدهی آزمایشات و تعیین وقت مشاوره از شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 تا 19:00 و روزهای پنجشنبه ساعت 7:30 تا 13:00